• INNOPON-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású, tisztító-mosogatószer habzó készítmény (20 kg)

INNOPON-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású, tisztító-mosogatószer habzó készítmény

Antimikrobiális spektrum:
baktericid, fungicid

Alkalmazási feltételek:
kézi mosogatás: 400C hőmérsékleten, 5 perc behatási idő, 3% szer koncentráció (1 liter vízhez 30 g vegyszer) felületfertőtlenítés: 20°C hőmérsékleten, 15 perc behatási idő, 3% szer koncentráció (1 liter vízhez 30 g vegyszer)

Felhasználás terület és mód:
Foglalkozásszerű felhasználásra készült por ( terméktípus PT2, PT4), amely víz hatására aktív klórt fejlesztő fertőtlenítő hatású egyfázisú tisztító- és mosogatószer amely erős habot képez, ezért elsősorban kézi felhasználásra ajánljuk. Vízben jól oldódik, hatásosságát a víz keménysége nem befolyásolja. A termék egyedülállóan magas aktívanyag tartalma és jó nedvesítő képessége miatt kiváló zsír és szennyoldó hatású. Felhasználható minden olyan helyen, ahol a zsíros, olajos felületek tisztítása mellett fertőtlenítésre is szükség van.
A termék használatával a tisztítás és fertőtlenítés egy fázisban valósítható meg klórálló felületekre. Felhasználási helyei elsősorban a közétkeztetés, élelmiszeripar, vendéglátó-ipar, és minden egyéb terület ahol fertőtlenítő hatású tisztításra, mosogatásra van szükség.
A felhasználás során a megfelelő hőmérsékletű és koncentrációjú tisztító-fertőtlenítő munkaoldatot frissen, felhasználás előtt kell elkészíteni, kezeletlen részek ne maradjanak. A behatási idő lejárta után a szermaradványokat alapos ivóvizes öblítéssel kell eltávolítani- kivéve padozat, az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell

Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és a munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Savval, savas keverékkel együtt használni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen! A termékkel szennyezett élelmiszer, ital emberi fogyasztásra nem használható fel.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz… P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/... P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, napfénytől, hőhatástól védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől, italoktól, takarmánytól, savaktól és oxidáló anyagoktól elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi szabályokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P232 Nedvességtől védendő.

Környezetvédelem: A szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés és a helyi határértékre történő beállítása után engedhető közcsatornába. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Szennyezés-mentesítés: A kiszóródott terméket mechanikusan, porzásmentesen gyűjtsük össze, ártalmatlanításig zárt tartályban tároljuk. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni.

Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 12 hónap.

Szállítási mód /
Fizetési mód
Szállítási díj
Egyéni fuvar ajánlat alapján
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Készpénz
ingyenes
INNOPON-TF-KLÓR-M Biztonsági adatlap letöltés indítása
INNOPON-TF-KLÓR Használati utasítás letöltés indítása

INNOPON-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású, tisztító-mosogatószer habzó készítmény (20 kg)

  • Gyártó: INNOVENG 1 Kft.
  • Cikkszám: 11151542
  • 27,50 kg

Szállítás és készlet információ

  • 43 156 Ft / zsák (33 981 Ft + áfa / zsák)


Kapcsolódó termékek

INNOPON-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású, tisztító-mosogatószer habzó készítmény (5 kg)


11 139 Ft (8 771 Ft + áfa)

INNOPON-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású, tisztító-mosogatószer habzó készítmény (5 kg)

INNOPON-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású, tisztító-mosogatószer habzó készítmény Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid Alkalmazási feltételek: kézi mosogatás: 400C hőmérsékleten, 5 perc behatási idő, 3% szer koncentráció (1 liter vízhez 30 g vegyszer) felületfertőtlenítés: 20°C hőmérsékleten, 15 perc behatási idő, 3% szer koncentráció (1 liter vízhez 30 g vegyszer) Felhasználás terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készült por ( terméktípus PT2, PT4), amely víz hatására aktív ...


11 139 Ft (8 771 Ft + áfa)