Az ÁSZF elfogadása minden megrendeléskor szükségszerű. Amennyiben egyetért az alábbiakban olvasható tartalommal, úgy a megrendelése véglegesítése előtt legyen szíves kipipálni az "Elfogadom a vásárlási feltételeket!" című mezőt.
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 FOGALMAK ÉS ELNEVEZÉSEK

- Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF.
- A www.hasznalt-jatek.hu-t olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználók a továbbiakban együttesen: Felhasználók, illetve Felhasználás.
- A www.hasznalt-jatek.hu weboldal és aloldalai a továbbiakban: Weboldal.
- A www.hasznalt-jatek.hu webcím alatt működő webáruház tulajdonosa, egyben a vállalkozást működtető cég elnevezése és adatai: He-Ta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a továbbiakban: Webáruház.

  • Székhely: 8081 Zámoly, Jókai utca 3. - Átvételi pont
  • Cégjegyzékszám: 07-09-010168
  • Kibocsátó cégbíróság: Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
  • Adószám: 13225014-2-07
  • Bankszámlaszám: 10300002-10616947-49020012  - MKB Bank Zrt.
  • Email cím: info@hetahigienia.hu
  • Telefon: +36-30-4391802

A Webáruházzal a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés a továbbiakban: Szerződés.
A Webáruházzal szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vevők, viszonteladók, üzleti partnerek a továbbiakban: Ügyfelek.
A Weboldalon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek a továbbiakban: Tartalmi és formai elemek.
A jelen ÁSZF érvényességének kezdete a továbbiakban: Hatálybalépés napja.

1.2 A jelen ÁSZF a Felhasználókra, a Weboldal használatára, továbbá a Szerződésre és az Ügyfelekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Weboldalra vonatkozó rendelkezéseket a Weboldal összes aloldalára azonosan kell alkalmazni.

1.3 A Weboldal 1.1 pontban megnevezett üzemeltetője egy Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.

1.4 A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja az ÁSZF végén olvasható dátum. Ez egyben a Weboldalon történő közzététel napja is. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél pedig a vonatkozó Szerződés megkötésével ismeri el, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri: az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét és elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és időbeli korlátozás nélkül az azt követő időszakra, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és időbeli korlátozás nélkül az adott Szerződés megszűnését követő időszakra.

1.5 A Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Webáruház biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Weboldal felül (mobilnézetben alul) található Információ menüjének ÁSZF menüpontja alatt folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépése napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.


2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek pedig a vonatkozó Szerződés megkötésével veszik tudomásul, hogy a Weboldal egy a Webáruház által üzemeltett, karbantartott és a Webáruház által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Webáruház nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldal mindenkor hozzáférhető, illetve, hogy a Weboldal teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Webáruház különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, az email- vagy az internetforgalom túlterheléséből, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek pedig a vonatkozó Szerződés megkötésével veszik tudomásul, hogy a Webáruházat megilleti a jog, hogy a Weboldalt és annak tartalmát a Weboldal arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Webáruház üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel és azok jellegével összeillő módon alakítsa ki. A Webáruház jogosult kialakítani a Weboldal arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek pedig a vonatkozó Szerződés megkötésével veszik tudomásul, hogy a Tartalmi és formai elemek a Webáruház tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Webáruház jogosult.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Webáruház előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Webáruház címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldalon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a Weboldal működését zavarni, a Weboldal tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül.

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldalt kizárólag saját kockázatára használhatja. A Webáruház nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. a Webáruház nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Weboldal használata során egymásnak okozott károkért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Weboldalon vagy ennek gyanúját kelti, a Webáruház jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

2.6 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház a Weboldalon elhelyezhet más, nem általa üzemeltetett, külső weboldalakra mutató hivatkozásokat (a továbbiakban: ”Külső linkek”). A Webáruház nem vállal felelősséget a Külső linkek tartalmáért, a Külső linkeket működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső linkek által a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért.

2.7 A Webáruház a Weboldal üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Weboldal Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a Webáruház nem tartozik felelősséggel.


3. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3.1 A jelen ÁSZF 3 - 8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a Webáruház (a továbbiakban mint Eladó) és az Ügyfél (a továbbiakban mint Vevő, együttesen ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a Webáruház a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre. Az Webáruház úgy nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni, továbbá a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, valamint per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek a Weboldalon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek. A Termékek konkrét tulajdonságai a Terméken, a Termékben vagy a Termék csomagolásán találhatóak vagy a Termékhez adott használati útmutató tartalmazza azokat. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Webáruház tulajdonát.

3.2 A szerződéskötés nyelve magyar. A Felek megállapodnak abban, hogy elsődlegesen írásban kommunikálnak egymással. A Felek elsődlegesen az emailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek, másodlagosan pedig a postai úton küldött levelet. A Webáruház tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az ÁSZF 1.1 pontjában szereplő email címére érkezett elektronikus leveleket tekinti emailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Weboldalon biztosított egyéb elektronikus úton (Infoformáció menü, Kapcsolat menüpont) jogosultak megtenni. A szóban és telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy a Webáruház telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül a Webáruház által tett jognyilatkozatnak.

3.3 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy természetes személyű Vevő esetén Szerződést csak olyan Vevő köthet, aki már betöltötte a 14. életévét. A 14. életévét már igen, de a 18. életévét még be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a Szerződést a Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Webáruház azt észleli, hogy egy Szerződést arra nem jogosult személy kötött vagy kíván kötni, úgy jogosult a Vevőt a jelen pontban foglalt feltételek igazolására felszólítani. Amennyiben a Vevő nem tesz hitelt érdemlően eleget a felszólításnak, úgy a Szerződés megkötését a Webáruház bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Webáruház a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.


4. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MENETE ÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1 A Felek kizárólag a Weboldalon keresztül kötik meg a Szerződést, így a Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre fő szabály szerint a Weboldalon keresztül van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház jogosult, de nem köteles az ő kérelmére emailben, telefonon keresztül vagy személyesen megkötni a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felsoroltakon kívül más módon nincs lehetőség szerződéskötésre.

WEBOLDALON BELÜLI MEGRENDELÉS
4.2
 A Szerződés Weboldalon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Weboldalon keresztül történő szerződéskötés esetében a Weboldalon megtalálható Termékek megjelenítésével kapcsolatban a Webáruházat a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. Regisztráció útján történő szerződéskötés esetében a regisztráció során megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a Weboldalon található Belépés menüpontban. A regisztráció törlési igényét a Felhasználó emailben jelezheti.

A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén egy virtuális kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a Pénztár menügomb megnyomásával (továbbiakban: ”Megrendelés”) választhat a Vásárlási módok közül.

Ezt követően a Vevő köteles a kapcsolati, a számlázási és szállítási adatok megadására, illetve azok beírást követő ellenőrzésére, továbbá jogosult a hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási és egyéb adatok megváltoztatására. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Webáruház jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Webáruház a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Webáruháznál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő felelősséggel tartozik. A Webáruház nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára kiadja.

Az adatok megadását/ellenőrzését/megváltoztatását követően a Vevő kiválasztja a szállítási módot (továbbiakban: ”Szállítási mód”), valamint a fizetési módot (továbbiakban: ”Fizetési mód”). A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési és Szállítási módtól való eltérésre a későbbiek folyamán nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webáruház kizárólag Magyarország területén megjelölt szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webáruház jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. A jelen pontban foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és a Webáruház között érvényesen létrejön.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok és kötelezettségek illetik meg és a Vevőt fizetési kötelezettség is terheli. A Webáruház az elküldött Megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, ellenkező esetben a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettsége alól. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a Vevő részéről korábban már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t. A Weboldalon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek és azt a Webáruház nem iktatja. A Webáruház a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: ”Rendelésszám”). A Webáruház a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti és a Vevő is ez alapján tud tájékoztatást kérni a Webáruháztól.

WEBOLDALON KÍVÜLI MEGRENDELÉS
4.3
 A Szerződések Weboldalon kívül történő megkötésére a jelen ÁSZF 4.2 pontját a jelen pontban foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni. A Szerződések Weboldalon kívül történő megkötésére emailben, telefonon vagy személyesen (a továbbiakban együttesen: ”Weboldalon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha a Webáruház a Vevő szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: ”Ajánlat”) elfogadta. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház nem köteles az Ajánlatot elfogadni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. A Vevő a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha a Webáruház a Vevő Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak abban, hogy a Weboldalon kívüli rendelés esetében a Vevő az Ajánlathoz a Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van.

TELEFONOS MEGRENDELÉS
4.3.1 A Vevő egy Termék telefonon történő megrendeléséhez a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el azzal, hogy a jelen ÁSZF elérhetőségéről a Webáruház ügyfélszolgálati munkatársától telefonos tájékoztatást kap. A Vevő Termék telefonon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Vevő hivatkozott adatait a Webáruház munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzíti, ezáltal a Vevőnek a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék telefonon történő megrendelésekor a szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Webáruház rendelkezésére, a Webáruház munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház nem köteles elfogadni a Vevőnek a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a Webáruház munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Webáruház munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.

EMAILES MEGRENDELÉS
4.3.2 A Vevő egy Termék emailben történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Webáruház a Vevő Ajánlatának kézhezvételét követően a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó visszaigazoló emailt küld a Vevőnek. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha a Vevő a Webáruház emailjére 24 órán belül nem válaszol, vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF egyik rendelkezésének megtárgyalását sem kéri. A Vevő hivatkozott adatainak a Webáruház munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzíti, ezáltal a Vevőnek a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a Termék emailben történő megrendelésekor a szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Webáruház rendelkezésére, a Webáruház munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház nem köteles elfogadni a Vevőnek a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a Webáruház munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Webáruház munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.

SZEMÉLYES MEGRENDELÉS
4.3.3 A Vevő egy Termék személyesen történő megrendeléséhez a jelen ÁSZF 1.1 pontjában megjelölt Átvételi pontján, a Webáruház munkatársa segítségével a Weboldalon online adja le megrendelését. A Vevő adatait a Weboldal űrlapján (a továbbiakban "Online megrendelőlap") adja meg. A Vevő ilyenkor köteles a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat az Online megrendelőlapon megadni. A Felek rögzítik, hogy a Vevő kérésére a Webáruház köteles az Online megrendelőlap Vevő általi kitöltésével egyidejűleg a jelen ÁSZF-et a Vevő rendelkezésére bocsátani. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az Online megrendelőlap kitöltésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Vevő hivatkozott adatait a Webáruház munkatársa a Weboldal Online megrendelőlapján a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzíti, ezáltal a Vevőnek a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha a Vevő a szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Webáruház rendelkezésére, a Webáruház munkatársa jogosult a Vevőt a szükséges adatok megadására felszólítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház nem köteles elfogadni a Vevő a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha a Vevő a Webáruház munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Webáruház munkatársa a jelen ÁSZF 4.2 pontjában meghatározott módon rögzítette a Vevő által megadott valamennyi adatot.

4.4 A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy egy Terméket a Weboldalon feltüntetett vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (áfa) tartalmazza. A Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit (a továbbiakban: ”Kiszállítási díj”). A Kiszállítási díjakról a Vevő a Weboldal termékoldalain, a Szállítási díjak fülre kattintva tájékozódhat. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiszállítási díjak a kiszállítás helyétől, a megrendelt Termékek méretétől és tömegétől, illetve a futárszolgálattól függően változhatnak.

4.5 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Webáruház bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Weboldalon történő feltüntetésétől érvényes. A Webáruház fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Weboldalon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, akár a Vételár Weboldalon történt hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt. A megváltozott Vételárról a Webáruház a hibáról való tudomásszerzését követően, illetve a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 5. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 5. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítés kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli a Webáruházzal, akkor a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

4.6 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságokban megegyezik a Weboldalon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, valamint hogy a Weboldalon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Weboldalon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet. A Webáruház tájékoztatja a Vevőt, hogy a Termékeket a beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be. A Termékekre vonatkozó, a Weboldalon szereplő beszerzési időpontok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a Vevő a Weboldalon nem szereplő Terméket kíván vásárolni, akkor Egyedi szerződés alapján a Webáruház annak beszerzését és a Vevő részére történő értékesítését is vállalhatja. Az Egyedi szerződésekre a jelen ÁSZF azon rendelkezései vonatkoznak, melyeket az Egyedi szerződés nem szabályoz.

4.7 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére személyesen a Webáruház Átvételi pontján vagy futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Weboldalon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a Webáruház szerződésszegésének és az ebből eredő károkért a Webáruház nem tartozik felelősséggel. A Vevő tudomásul veszi, hogy a feltűntetett szállítási idők csupán tájékoztató jellegűek, azok helyességéért a Webáruház nem vállal felelősséget és az azoktól való eltérés nem minősül a Webáruház szerződésszegésének, továbbá az ebből eredő esetleges károkért a Webáruház nem tartozik felelősséggel. A szállítás pontos idejét a Webáruház a szállítást megelőzően email útján közli a Vevővel. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék személyes átvételére a Webáruház Átvételi pontján a megjelölt időpontot követő 5, azaz öt munkanapon belül van lehetősége. A Termék Átvételi ponton történő átvételekor a Vevő köteles a csomagolást és a Terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést a számla átvételével nyugtázni. Ezt követően a Webáruháznak már nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Futárszolgálat által történő kézbesítés során, a Vevő köteles a csomagolást és a Terméket az átvételkor tételesen ellenőrizni és a Webáruház teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. A Vevő jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a futárral a Webáruház költségére visszaküldeni. Ezt követően a Webáruháznak nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A Vevő köteles a Termék átvételére. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Webáruháznak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeit köteles megtéríteni. Ha a Webáruház által meghatározott időpontot követő 14, azaz tizennégy napig a Termék átvételére a Vevőnek felróható okból nem kerül sor, a Webáruház jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett, a jelen ÁSZF 4.8 pontjában meghatározott Teljes árat megtartani.

4.8 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint az esetleges Kiszállítási díjat a Szállítási módnak megfelelő Fizetési módon, készpénzben vagy banki átutalás útján fizetéssel köteles teljesíteni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék Átvételi ponton történő személyes átvétele esetén az átvétel időpontjában köteles a Vételárat a helyszínen készpénzben megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy futárszolgálat által történő kézbesítés esetén a Vételárat a futárnak az átvétel időpontjában, az átvétel helyszínén, átadás- átvételi elismervény / fuvarlevél ellenében készpénzben köteles megfizetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék átvételét megelőzően történt banki átutalással történő fizetés esetén a Termék kiszállítására a Vételárnak a Webáruház bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Webáruház bankszámláján jóváírásra került. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház a számlát (a továbbiakban: ”Számla”) a Vételárról, vagy a Vételárnak a Vevő által választott fizetési módjától függően a Kiszállítási díjjal növelt összegéről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki. A Webáruház a Számlát a Vevő 4.2 pontban megadott adatai alapján állítja, majd személyes átvételkor a Termékkel együtt adja át, postai vagy futáros átvételkor pedig a csomagon belül elhelyezve juttatja el a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát a Webáruház a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, egyben ez a kárveszély Vevőre történő átszállásának időpontja is..

4.9 A Webáruház a Termékeket magyarországi beszállítóktól szerzi be. A Webáruház az új Termékeket magyar nyelvű használati útmutatóval értékesíti, de fenntartja magának a jogot, hogy azon esetekben, amikor egy beszállító magyar nyelvű leírás nélkül értékesít részére Terméket, akkor a leírást utólag beszerezze és azt a Vevő részére térítésmentesen eljuttassa. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha nem kap egy Termékhez magyar nyelvű használati útmutatót, akkor jogosult annak utólagos megküldését kérni a Webáruháztól. A Webáruházban használt, de újszerű Termékek értékesítése esetén előfordulhat, hogy az adott termékhez már nincsen leírás, vagy csak angol vagy egyéb nyelvű leírás található meg. Ezt minden esetben a Webáruház a termék adatlapján feltűnteti. Ebben az esetben a Webáruház nem kötelezhető magyar nyelvű leírás beszerzésére.


5. ELÁLLÁSI JOG

5.1 A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A Vevő az emailes megrendelés visszaigazolásában található "Elállási nyilatkozatra" történő kattintással letölti és megnyitja a PDF formátumú űrlapot. Az űrlap a Weboldal Infoformáció menü "Elállási nyilatkozat" menüpontjában is letölthető. A Vevő kitölti az űrlapot a megrendelés számával és az átvétel dátumával, valamint felsorolja azon termék(ek)et, amely(ek) megvételétől el kíván állni. Ha a Vevő a Vételárat vagy a Teljes árat már megfizette, úgy azt a Webáruház a Vevő jelen pontban foglalt elállása esetén a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek.

5.2 A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Webáruház a Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig jogosult a jogügylettől elállni, különösen - de nem kizárólagosan - akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Terméket a Webáruház beszállítói nem tudják a Webáruház rendelkezésére bocsátani. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Webáruház jogosult, de nem köteles a Termék helyett egy - a Termékkel megegyező tulajdonságú - új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Webáruház a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Webáruház az elállást nem köteles megindokolni.

5.3 Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), úgy jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen - de nem kizárólagosan - a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó az elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) a következő módokon élhet:

- a Webáruház email címére elküldi az 5.1 pontban megjelölt űrlapot.
- a Webáruház 1.1 pontban megjelölt címére ajánlott levélként elküldi az 5.1 pontban megjelölt űrlapot.
- a Webáruház Átvételi pontján személyesen átadja az 5.1 pontban megjelölt űrlapot.

Az email és a levél formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 napon belül hitelt érdemlően igazolhatóan postára adja a Webáruház részére.

5.4 A Fogyasztó az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén a Webáruház részére visszajuttatni. A Webáruház a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Webáruház addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket és annak eredeti számláját vissza nem szolgáltatta vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket és az eredeti Számlát visszaküldte a Webáruház részére.

5.5 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatát meghaladó igénybevétele miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Webáruháznak. A Webáruház megtagadhatja a Termék visszavételét, amennyiben a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Webáruháznak, így különösen, ha a Termék sérült vagy hibás és a hiba oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A Webáruház megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Webáruháznak, hogy az átvétellel a Webáruháznak költsége merül fel.

5.6 A Fogyasztó nem jogosult elállni a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében felsorolt Termékekre kötött Szerződéstől, így különösen az olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: tisztítószerek, higiéniai termékek, fehérneműk, alsóruházati termékek, szőrzetnyírók, borotvák, fogkefék), olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

5.7 A Webáruház a Fogyasztónak a Teljes árat átutalással fizeti vissza a Vevő által megadott bankszámlára, kivéve, ha a Vevő előzőleg kifejezetten más (pl.: postai úton történő) visszafizetési módot kért. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Webáruház nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget.

5.8 Amennyiben a Fogyasztó nem Terméket, hanem egy szolgáltatást rendel meg a Webáruháztól, úgy a megrendeléskor ennek a szolgáltatásnak a teljesítésére jön létre a Szolgáltatási szerződés. Amennyiben a Fogyasztó egy az előző mondatban meghatározott szerződés teljesítésének megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Webáruház az elállás bejelentéséig felmerülő, ésszerű költségeit.

5.9 A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

5.10 A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.


6. KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

6.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházat a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint.

6.2 A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 2, azaz kettő hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Webáruház a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 2, azaz kettő hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a Webáruház teljesítése előtt keletkezett. A Webáruház az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni.
A Felek megállapodnak, hogy a Webáruház jogosult a Szakértő személyét egyoldalúan meghatározni.
A Felek megállapodnak, hogy a Webáruház a bizonyítási kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a Termék gyártójának (a továbbiakban: ”Gyártó”) Szakvéleményét bekéri a Termék hibájának az okáról, kivéve, ha a Fogyasztó a kellékszavatossági jogának érvényesítésekor ettől kifejezetten el kíván térni. A jelen ÁSZF alkalmazásában Gyártónak minősül a Termék azon előállítója és forgalmazója, akit a Webáruház gyártóként megjelölt. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő vagy a Gyártó Szakvéleményét, a Webáruház köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölni a Webáruházzal. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2, azaz kettő hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekintetni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó és a Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő egy évig érvényesítheti. A Felek rögzítik, hogy ha a Termék Vevő általi megvásárlás előtt használatban volt (a továbbiakban: ”Használt Termék”), a Webáruház a Használt Terméket ’használt’ megjelöléssel értékesíti. Használt Termék esetében a Fogyasztót egy évig illeti meg a kellékszavatossági jog. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház a Használt Termékeken kívül más Termékeket, így különösen a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó sérüléssel rendelkező Termékeket is értékesít, melyeket ’másodosztályú’ megjelöléssel lát el.

6.3 A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A Webáruház, a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Webáruház törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést három héten belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kijavítás vagy kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése nem kezdődik újból. Nem számít bele azonban az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. Csere esetében a Webáruház nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék a Webáruházhoz történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

6.4 A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Webáruháztól. A hibát a Webáruház költségére vagy maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a Szerződéstől, ha a Webáruház sem a kijavítást, sem a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek mind a kijavításhoz, mind a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

6.5 A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Webáruháznak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Webáruház adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6.6 A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Terméket és a Számla eredeti példányát az Átvételi pontra visszajuttatni, továbbá a hiba leírását csatolni. Ha a Webáruház a kellékszavatossági igényt nem vitatja és annak eleget tesz, a Terméknek az Átvételi pontra történő visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a Webáruházat terhelik. Ha a Terméket Fogyasztó vásárolta meg és a Termék az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikknek minősül és a Termék rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a Webáruház a hibás Terméket a helyszínen vizsgálja meg, és – megalapozott Fogyasztói kellékszavatossági igény esetében – a hibát a helyszínen kijavíttatja. A Fogyasztó a Webáruház előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult egy általa, vagy a Webáruház által javasolt szerelővel a hibát kijavíttatni. Az előző mondatban foglalt esetben a Fogyasztó a javítási költséget tartalmazó számlát (a továbbiakban: ”Javítási számla”) Webáruház nevére köteles kiállíttatni. A Fogyasztó a Javítási számlát maga köteles kiegyenlíteni és a Javítási számlát a Webáruház részére postai úton vagy emailben megküldeni. A Webáruház a Javítási számlán szereplő összeget a Javítási számla kézhezvételétől számított 15, azaz tizenöt napon belül megtéríti a Fogyasztó részére.

6.7 A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Webáruházat terhelik. Ha a Termék meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrejátszott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket a közrejátszás arányában a Vevő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Webáruház e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6.8 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Gyártót a Termék forgalomba hozatalától számított két évig termékszavatossági jog terheli. A termékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó közvetlenül a Gyártótól kérheti, hogy hibás teljesítés esetében a Terméket javítsa ki vagy cserélje ki. A Termék a jelen pont alkalmazásában akkor minősül hibásnak, ha a Termék nem felel meg a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ha a Termékre termékszavatosság vonatkozik, a Webáruház jogosult erről a Fogyasztót tájékoztatni.

6.9 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Webáruház a Termékre – a Termék Fogyasztó általi megvásárlása esetében – a hibás teljesítésért jótállást vállalhat. A Webáruház által vállalt jótállás nem érinti az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott Termékekre vonatkozó kötelező jótállást. A jótállás érvényesítésének határidejéről a Webáruház a Weboldalnak a Termék leírását tartalmazó oldalán tájékoztatja a Fogyasztót. A jelen ÁSZF 5.3 pontjában foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem illeti meg jótállási jog különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaságot, egyesületet, alapítványt.

6.10 Amennyiben a Terméket a Gyártó önálló jótállási jeggyel (a továbbiakban: ”Jótállási jegy”) hozza kereskedelmi forgalomba, úgy az a jótállási igény érvényesítéséhez szükséges. A Jótállási jegyet a Webáruház a szükséges adatokkal kitöltve a Termék átadásával egyidejűleg papír alapon, a Jótállási jegy esetleges hiánya esetén a Termék átadásának napján emailben, vagy ha a Fogyasztó nem rendelkezik email címmel, a Termék átadásának napján postai úton küldi meg a Fogyasztó részére. A Jótállási jegy esetleges elvesztése esetében a Webáruház a Fogyasztó kérésére a Jótállási jegyet elektronikusan pótolja.

A Jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a jótállási igény érvényesítését, ebben az esetben a Termékről kapott Számlával lehet a jótállási igényt érvényesíteni. A Jótállási jegy tartalmazza a Webáruház megnevezését, címét, a Termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát, a Gyártó nevét, címét, a Szerződéskötés, valamint a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának vagy - a Webáruház vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén - a Termék üzembe helyezésének időpontját, a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a Fővárosi Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti. Amennyiben a Fogyasztó a Jótállási jegyen feltüntetett, a jótállási idő kezdő időpontjától eltérő időpontban vette át a Terméket, a jótállás kezdő időpontja a Termék átvételének időpontja.

6.11 A jótállási igény érvényesítése során a jótállási jog kötelezettjét terheli annak a bizonyítása, hogy a Termék hibájának az oka a Webáruház teljesítése előtt megvolt. A bizonyításra a jelen ÁSZF 6.2 pontjában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

6.12 Ha a Termékre a Webáruház által adott hirdetés vagy egyéb tájékoztatás alapján a Termék Fogyasztó általi átvételétől kezdődően a Gyártó által vállalt és a hirdetés vagy egyéb tájékoztatásban meghatározott időpontig terjedő és a Gyártót terhelő jótállás (a továbbiakban: ”Gyártói jótállás”) van, ez alatt a Gyártó által vállalt időpontig a Gyártót terhelő jótállás értendő. Gyártói jótállás esetén a Termékhez a Gyártó saját jótállási jegyet (a továbbiakban: ”Gyártói jótállási jegy”) ad.

6.13 Ha a Termékre a Webáruház által adott jótállás és Gyártói jótállás is vonatkozik, ez alatt a Gyártói jótállás időtartama alatt kizárólagosan a Gyártót terhelő jótállás, illetve a Gyártói jótállás időtartamának lejártát követően kezdődő és a Webáruház által vállalt időpontig a Webáruházat terhelő jótállás értendő.

6.14 Gyártói jótállás esetében a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónapon belül jogosult választani, hogy a Gyártó jótállási igényét vagy a Webáruházat terhelő kellékszavatossági igényét érvényesíti azzal, hogy a Fogyasztó köteles a hibás teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét egyértelműen megjelölni. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Fogyasztó teljesítés miatti igényérvényesítésének jogcímét nem jelöli meg egyértelműen, a Felek úgy tekintik, hogy a hibás teljesítés miatt a Fogyasztó a Gyártói jótállási igényét érvényesíti. A Gyártói jótállási igény érvényesítése esetében a gyorsabb ügyintézés érdekében a Webáruház jogosult a Gyártó elérhetőségének a Fogyasztóval történő közlésére. A Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállás időpontjának végéig nem jogosult a Webáruházat terhelő jótállási igényét érvényesíteni. A Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 6, azaz hat hónap után a Gyártói jótállás időpontjának végéig kizárólag a Gyártót terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni a Gyártóval szemben. A Fogyasztó a Gyártói jótállással rendelkező Termékek hibái esetében a Gyártói jótállásban meghatározott időpont után a Webáruház által meghatározott időpontig a Webáruházat terhelő jótállási igényét jogosult érvényesíteni. A jótállási igény érvényesítése során a Terméknek kijavított vagy kicserélt részére a jótállás nem kezdődik újra.

6.15 Ha a Termék rendeltetésszerű használatához/üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges, a Webáruház vállalhatja, hogy a szerelési munka elvégzéséhez szerelőt (a továbbiakban: ”Szerelő”) bocsát a Fogyasztó rendelkezésére. Amennyiben a Fogyasztó a Webáruház felajánlása ellenére nem kívánja igénybe venni a Szerelő segítségét és a szerelési munkát maga végzi el, a Fogyasztó a Termékre vonatkozó jótállást elveszti. A Webáruház nem felelős azokért a károkért, amelyek a Fogyasztó által elvégzett szerelési munkából adódnak. Ha a Fogyasztó jelzi a Webáruháznak, hogy a Termék rendeltetésszerű használatához / üzembe helyezéséhez különös szakértelmet igénylő szerelési munka szükséges és a Webáruház előzetesen nem vállalta, hogy a szerelési munka elvégzéséhez Szerelőt bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, a Fogyasztó kérheti a Webáruházat, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Terméket egy általa vagy a Webáruház által megnevezett szerelő helyezze üzembe. Az előző mondatban foglalt esetben a Fogyasztó az üzembe helyezés költségét tartalmazó számlát (a továbbiakban: ”Szerelési számla”) a Webáruház nevére köteles kiállíttatni. A Fogyasztó a Szerelési számlát maga köteles kiegyenlíteni és a Szerelési számlát a Webáruház részére postai úton vagy emailben megküldeni. A Webáruház a Szerelési számlán szereplő összeget a Szerelési számla kézhezvételétől számított 15, azaz tizenöt napon belül megtéríti a Fogyasztó részére.

6.16 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy elveszíti a jótállási jogát, ha a Terméket a Fogyasztó és/vagy harmadik személy a hiba felfedezése után saját kezűleg szétszereli, a Termék tulajdonságait megváltoztatja, a Terméken olyan változtatást eszközöl, amelynek célja a Termék hibájának megjavítása, továbbá ha a Terméket nem a Jótállási jegyen vagy a Webáruház által más módon előzetesen megjelölt szervizben kívánja megjavíttatni.

6.17 A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának ingyenes vagy visszterhes átruházása esetén a Fogyasztónak minősülő új tulajdonos (a továbbiakban: ”Új tulajdonos”) a jelen ÁSZF rendelkezései alapján érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (a Webáruházzal vagy a Gyártóval) szemben. Az előző mondatban foglalt esetben a Termék Új tulajdonosa a Webáruház kérésére köteles a Termék átruházásának a jogcímét hitelt érdemlően bizonyítani. A Termék Új tulajdonosa a Jótállási jegyet a jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján köteles a jótállási igényének érvényesítése során bemutatni. A jelen pontban foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az Új tulajdonos nem minősül Fogyasztónak.

6.18 A jótállás a Fogyasztó a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó, a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


7. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

7.1 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Webáruházzal szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

7.2 A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Webáruháznak a jelen ÁSZF 1.1 pontjában meghatározott telefonszámára történő bejelentésével, elektronikus úton az 1.1 pontban szereplő email címre írt emaillel, vagy az Átvételi ponton történő személyes nyilatkozattal teheti meg. A Webáruház a panaszkezelés megkönnyítése érdekében a Weboldalon a jótállási és kellékszavatossági igények bejelentésére szolgáló formanyomtatványt (a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Hibabejelentő űrlapot”) tesz közzé. A Bejelentő a Hibabejelentő űrlapot annak kitöltése után a Webáruház elérhetőségeinek valamelyikére (emailben, postai úton vagy személyesen) juttathatja el. A Bejelentő tudomásul veszi, hogy a panasz bejelentéséhez a Hibabejelentő űrlap kitöltése nem kötelező.

7.3 A Webáruház a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Fogyasztó nevét
- a Fogyasztó címét
- a Fogyasztó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez
- a Fogyasztó és a Webáruház közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését
- a Termék Vételárát
- a Szerződés Webáruház általi teljesítésének időpontját (a termék átvételének napja)
- a hiba bejelentésének időpontját
- a hiba leírását
- a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot (szavatossági vagy jótállási igénye alapján).

A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webáruház a panaszt a panasz bejelentését követő 5, azaz öt munkanapon belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről emailben értesíti őt.
Telefonon vagy emailben keresztül történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a Webáruháznak a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá. Ha a bejelentő a panaszt a Hibabejelentő űrlap kitöltésével közölte a Webáruházzal, akkor a Jegyzőkönyv a Hibabejelentő űrlapban foglaltak szerinti kerül kitöltésre.

7.4 Ha a Webáruház a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát az Webáruház megadja. A Webáruház a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Webáruház három évig megőrzi.

7.5 A Vevő a Termék hibájának fennállását a Webáruház kérésére személyesen az Átvételi ponton köteles bizonyítani. A Webáruház köteles a Termék hibájának bizonyításához szükséges feltételeket a Vevő számára biztosítani, kivéve azon Termékek esetén, amelyek beüzemeléséhez speciális, az Átvételi ponton nem biztosítható körülmények szükségesek.

7.6 A Webáruház ezúton jelzi Vevő részére, hogy az interneten egy erre a célra létesített "Online vitarendezési rendszerben" panaszt indíthat ellene, amennyiben akár a vásárolt Termékkel, akár annak szavatossági vagy jótállási igényével kapcsolatban olyan vitája merülne fel a Webáruházzal szemben, melyet nem sikerül az általa elvárt időn belül eredményesen lezárnia. (Az Online vitarendezési rendszer elnevezése angolul: Online Dispute Resolution, rövidítve: ODR)

A jogviták rendezésére használható "Online vitarendezési rendszer" magyar nyelvű weboldalának címe:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU8. A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Webáruház felé emailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Webáruház nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

8.2 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvétele során az Átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy a Fuvarlevél Vevő általi aláírását, illetve a Számla átvételét követően a Termék által a Vevőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vevő kártérítési vagy egyéb igényét a Ptk. 6:550. §-a alapján egyedül a Gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3 A Felek rögzítik, hogy a Webáruház eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. Az Akció keretében a Webáruház által meghatározott Termék(ek) az általában szokásos árnál vagy a piaci árnál (a továbbiakban együttesen: ”Piaci ár”) kedvezőbb áron vásárolható(k) meg. A Webáruház egyoldalúan jogosult meghatározni a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját. A Webáruház a Vevő erre irányuló kérésére köteles a Piaci ár kiszámításának az alapját és módját a Vevővel közölni. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Piaci ár kiszámítási alapjának és módjának közzétételének elmaradásáért a Webáruházat nem terheli felelősség. Ha a Webáruház a Piaci ár fogalmát külön nem határozza meg, a Piaci ár fogalmának az alábbi definíció felel meg: a Piaci ár a Termék korábbi és későbbiekben várható árpozícióinak számtani átlagát a készülék tulajdonságait, márkáját, a termékkategóriájától elvárt hasznokat, a kiszállítási díjakat és a későbbi (eladási utáni) költségeinek aktuális kalkulálását (szerviz díj, munkadíj, futárköltségek, stb.) figyelembe véve az az ár, amelyet a Webáruház termékmenedzsere a legjobb szakmai tudása szerint állapított meg. A Vevő elfogadja, hogy a Webáruház kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a Webáruház jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek csak korlátozott mennyiségben állnak a Webáruház rendelkezésére, ezért a Webáruház , a Vevő előzetes értesítése nélkül bármikor jogosult - a Termékek esetleges készletből való elfogyása miatt - az Akciót megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, így ezen feltételek kötik a Webáruházat. Az Akció során érvényes árakat - illetve egyes különleges esetekben az Akció időtartamát - a Webáruház a Weboldalon teszi közzé.

8.4 A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony(ok) vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Webáruház ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

8.5 A Webáruháznak jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személyű Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.


9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

9.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

9.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

9.4 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Webáruháznak kötelező a békéltető testületi eljárásban részt vennie és együttműködnie, ugyanakkor a Webáruház nem veti kötelezően alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának.

A Webáruház székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Fejér Megyei Békéltető Testület
Székhely címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

A Fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében a 7.6 pontban megjelölt módon az online vitarendezési fórumon (ODR) keresztül eljárást kezdeményezni.

A Vevő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Vevő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Vevő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során a Webáruháznak az eljárással felmerült valamennyi költségét, így különösen, de nem kizárólagosan a felmerült ügyvédi munkadíjat (a továbbiakban: ”Ügyvédi munkadíj”), postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket stb. (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Vevő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 3, azaz három munkanapon belül köteles megfizetni és a megfizetésre a jelen ÁSZF 2.4 pontjában foglaltak az irányadók.

9.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Székesfehérvári Járásbíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.Kelt.: Székesfehérvár, 2017. november 31.


A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja: 2017. november 31.
 


CSATOLMÁNYOKA KAPCSOLÓDÓ, HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK MEGTEKINTÉSE