• INNOPON-TEXT-Q főmosó, klórmentes, fertőtlenítő hatású mosószer (20 kg)

INNOPON-TEXT-Q klórmentes fertőtlenítő hatású főmosószer

Antimikrobiális spektrum:
baktericid, fungicid

Javasolt alkalmazási koncentráció:
1,4 – 2,0 % textíliára vonatkoztatva, 15-20 perc behatási idő, 60-90°C-on.

Felhasználási területe és módja:
A szilárd, por textilmosószert (terméktípus PT2) előmosott, vagy áztatott (INNOPON TEXT-előmosó) textília higiénés főmosására ajánljuk különféle közösségi mosodákban, a PATYOLAT illetve jogutódok, élelmiszer- és egyéb ipari, kereskedelmi és egészségügyi mosodákban, gyógyfürdőkben és közintézményekben, szociális otthonokban, stb. Fertőtlenítő hatású, klórmentes főmosószer amely alkalmas színes, színérzékeny textíliák fertőtlenítő hatású, de kíméletes mosására (60°C). Nem alkalmazható selyem és gyapjú anyagok mosásához. Foglalkozásszerű felhasználók részére készül.
A főmosáshoz a mosóporból (1,4-2,0 % mosópor a textíliára vonatkoztatva) mosó oldatot kell készíteni. Az alkalmazott mosópor mennyiségét a víz keménysége és a textília szennyezettsége befolyásolja. A mosó oldattal az előmosott, vagy áztatott textíliát 15-20 percig kell mosni a textília anyagának megengedett legmagasabb hőmérsékleten. A főmosást 1 meleg és több hideg vizes öblítés követi az igényeknek megfelelő öblítőszer vagy semlegesítőszer felhasználásával.

Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és a munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen!

Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől, takarmánytól és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P402 Száraz helyen tárolandó.

Környezetvédelem: A szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés és a helyi határértékre történő beállítása után engedhető közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges nyerjük vissza, vagy itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni.

Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.

Szállítási mód /
Fizetési mód
Szállítási díj
Egyéni fuvar ajánlat alapján
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Készpénz
ingyenes
INNOPON-TEXT-Q Biztonsági adatlap letöltés indítása
INNOPON-TEXT-Q Használati utasítás letöltés indítása

INNOPON-TEXT-Q főmosó, klórmentes, fertőtlenítő hatású mosószer (20 kg)

  • Gyártó: INNOVENG 1 Kft.
  • Cikkszám: 18258692
  • 22,00 kg

Szállítás és készlet információ

  • 21 811 Ft / zsák (17 174 Ft + áfa / zsák)