• INNOCID 3% oldat Alkoholos felületfertőtlenítő (5 liter)

INNOCID 3%-os oldat, alkoholos felületfertőtlenítő szer

Szenzibilizáló anyagot (glutáraldehid, glioxál) tartalmaz. Túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.

Felhasználási terület és mód:
Foglalkozásszerű felhasználók részére készül. A felhasználásra kész folyadék (terméktípus PT2, PT4) alkalmas, alkoholálló, mosható felületek fertőtlenítő tisztítására, fertőtlenítésére. Felhasználható különböző szolgáltató-, turisztikai-, egészségügyi-, szociális és egyéb ipari létesítményekben, ahol a felületek fertőtlenítő hatású tisztítása illetve fertőtlenítése a cél. Alkalmazható szolárium ágyak, fodrász-, pedikűrös-, manikűrösés kozmetikus eszközök, műszerek, stb. fertőtlenítésére is. Polírozott felületek esetében alkalmazási próbát kell végezni, mert a szer a polírozott felületek mattulását okozhatja. Szénacél felületeken korróziót okozhat.

A fertőtlenítő oldatot a felületre kell permetezni, majd a hatásidő (rászáradás) után a felület higiénés szempontból megfelelő. A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületről alapos ivóvizes öblítéssel kell eltávolítani, az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. Bőrfelület fertőtlenítésére használni TILOS!

Antimikrobiális spektrum:
baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, szelektív virucid (burkos vírusok)

Alkalmazási feltételek:
koncentráció: töményen
behatás idő:

  • 3 perc: baktericid (MRSA), fungicid, szelektív virucid (burkos vírusok), hatáshoz
  • 15 perc: tuberkulocid hatáshoz

Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható fel, figyelembe véve a használati utasításban leírtakat, és betartva az általános munkavédelmi-, tűzvédelmi-, és munkahigiénés előírásokat A szerrel végzett munka során megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. Nyílt láng, sugárzó hőforrás vagy egyéb gyújtóforrás a szerrel végzett munka során a munkaterületen illetve azzal közös légtérben nem lehet. Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen! A termék gőze hosszabb ideig ne érintkezhessen élelmiszerrel. Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni. Gyújtóforrás közelében, meleg és nem alkoholálló felületekre használni tilos!
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P370 + P378 Tűz esetén: Az oltáshoz tűzoltópor, vízpermet, széndioxid, alkoholálló hab használandó.

Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.

Környezetvédelem: Az elhasznált munkaoldatot a szennyeződésektől függően kell kezelni és a helyi előírások szerinti értékre beállítani. A keveréket közvetlenül élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges nyerjük vissza, vagy itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől és gyújtóforrástól távol, száraz, hűvös, jól szellőző helyen, élelmiszertől, oxidáló anyagoktól elkülönítve kell tárolni. P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Minőség-megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 2 év, felbontás után 6 hónap.

Szállítási mód /
Fizetési mód
Szállítási díj
Egyéni fuvar ajánlat alapján
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Készpénz
ingyenes
INNOCID 3% alkoholos oldat biztonsági adatlap letöltés indítása
INNOCID 3% alkoholos oldat használati utasítás letöltés indítása

INNOCID 3% oldat Alkoholos felületfertőtlenítő (5 liter)

  • Gyártó: INNOVENG 1 Kft.
  • Cikkszám: 13313054
  • 5,50 kg

Szállítás és készlet információ

Rendelhető
Mikor kapom meg?
  • 14 955 Ft / kanna (11 775 Ft + áfa / kanna)