• INNO MF-M Emelt zsíroldó hatású, fertőtlenítő kézi mosogatószer (20 liter)

INNO MF-M Emelt zsíroldó hatású, fertőtlenítő kézi mosogatószer koncentrátum 

Antimikrobiális spektrum:
aktericid, fungicid

Alkalmazási feltételek
koncentráció: 2,0 %,  hőmérséklet: 40°C, hatási idő: 5 perc.

Felhasználás terület és mód:
Foglalkozásszerű felhasználók részére készülő habzó, fertőtlenítő hatású folyékony koncentrátum (terméktípus PT4), amely egy fázisban tisztít-fertőtlenít. Felhasználható (élelmiszeripar, vendéglátás, szociális terület, stb.) fertőtlenítő hatású kézi mosogatáshoz, tisztításhoz. A felhasználás során a megfelelő hőmérsékletű tisztító-fertőtlenítő munkaoldatot külön kell hígítással elkészíteni –minden esetben a vízhez kell a koncentrátumot hozzáadni, és az edény, eszköz felületére juttatni vagy a tisztítandó edényt, eszközt, stb. a munkaoldatba helyezni. A tisztítás hatásfoka a hőmérséklet emelésével és mechanikai hatással növelhető. A behatási idő lejárta után a szermaradványokat ivóvizes öblítéssel kell eltávolítani, az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

Biztonsági tanácsok: A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen!
H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Használat után érzékeny bőrűeknek zsíros krémmel célszerű a bőr zsírtartalmát pótolni.

Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, napfénytől, védett, száraz, hűvös, jól szellőző, szobahőmérsékletű helyen, élelmiszertől elkülönítve kell tárolni. Tárolási hőmérséklet 10-30°C között. Az alsó tárolási hőmérsékletnél enyhe opálosodás léphet fel, ami a termék minőségét nem befolyásolja, és megszűnik, ha a termék hőmérséklete 12oC fölé emelkedik. P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől függő kezelést követően bocsátható ki, figyelembe véve az általános és helyi előírásokat. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges nyerjük vissza, vagy itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni.

Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap

Szállítási mód /
Fizetési mód
Szállítási díj
Egyéni fuvar ajánlat alapján
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Előre utalás
ingyenes
Személyes átvétel
Készpénz
ingyenes
INNO MF-M Biztonsági adatlap letöltés indítása
INNO MF-M Használati utasítás letöltés indítása

INNO MF-M Emelt zsíroldó hatású, fertőtlenítő kézi mosogatószer (20 liter)

  • Gyártó: INNOVENG 1 Kft.
  • Cikkszám: 12212032
  • 22,00 kg

Szállítás és készlet információ

Rendelhető
Mikor kapom meg?
  • 39 062 Ft / kanna (30 757 Ft + áfa / kanna)


Kapcsolódó termékek

INNO MF-M Emelt zsíroldó hatású, fertőtlenítő kézi mosogatószer (1 liter)


2 505 Ft (1 973 Ft + áfa)

INNO MF-M Emelt zsíroldó hatású, fertőtlenítő kézi mosogatószer (1 liter)

INNO MF-M Emelt zsíroldó hatású, fertőtlenítő kézi mosogatószer koncentrátum  Antimikrobiális spektrum: aktericid, fungicid Alkalmazási feltételek koncentráció: 2,0 %,  hőmérséklet: 40°C, hatási idő: 5 perc. Felhasználás terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználók részére készülő habzó, fertőtlenítő hatású folyékony koncentrátum (terméktípus PT4), amely egy fázisban tisztít-fertőtlenít. Felhasználható (élelmiszeripar, vendéglátás, szociális terület, stb.) fertőtlenítő hatású kézi mosogatásh...


2 505 Ft (1 973 Ft + áfa)

INNO MF-M Emelt zsíroldó hatású, fertőtlenítő kézi mosogatószer (5 liter)


11 445 Ft (9 012 Ft + áfa)

INNO MF-M Emelt zsíroldó hatású, fertőtlenítő kézi mosogatószer (5 liter)

INNO MF-M Emelt zsíroldó hatású, fertőtlenítő kézi mosogatószer koncentrátum  Antimikrobiális spektrum: aktericid, fungicid Alkalmazási feltételek koncentráció: 2,0 %,  hőmérséklet: 40°C, hatási idő: 5 perc. Felhasználás terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználók részére készülő habzó, fertőtlenítő hatású folyékony koncentrátum (terméktípus PT4), amely egy fázisban tisztít-fertőtlenít. Felhasználható (élelmiszeripar, vendéglátás, szociális terület, stb.) fertőtlenítő hatású kézi mosogatásh...


11 445 Ft (9 012 Ft + áfa)